Schůze :

Z výborové schůze OO ČSBS V.M.

ve středu 22.srpna 2018

1.Kontrola plnění usnesení z předchozí schůze výboru.

2.Projednány organizační záležitosti instalace památníku občanům,

   kteří byli nuceni opustit V.M. za 2.světové války.Památník by měl 

   být umístěn ve V.M.,v parčíku na Králově ulici.

3.Byla navázana spolupráce s Oblastním výborem Sväzu bojovníkov 

   za slobodu Trenčín.Současně byla dohodnuto instalování fotovýstavy 

   o SNP a přednášky o působení vzniku a působení Partyzánské 

   brigády J.Žižky na Slovensku za 2.světové války.

4.Byla navázána spolupráce s vojenskou brigádou Hranice.Byly 

   předány požadavky na účast vojáků při akcích našeho spolku v r.2019

5.Z důvodu  praccovního zaneprázdnění St.Motla se přednážka 

   "Kam zmizel zlatý poklad" nebude konat 12.9.2018,ale překládá se 

    na 7.listopad 2018.

6.Byl předběžně stanoven progran akcí na r.2019

7.Výbor schválil finanční příspěvek rodinám padlých vojáků,

   hrdinů z Afganistánu. 

 

 

Z výborové schůze OO ČSBS V.M.

ve středu 30.května 2018

 

1.Kontrola plnění usnesení z předchozí schůze výboru

2.Odsohlašen plán akcí naší Oblastní organizace na další období 100.výročí vzniku

Československa

3.Výbor byl seznámen s dotacemi,které jsme získali z ministerstva obrany

4.Ke Dni dětí 1.6.2018 bude umístěn baner na ploše Masarykovy ulici,kde bude přdvedena

vojenská technika z vojenského útvaru v Hranicích

5.Výbor odsouhlasil pojistnou smlouvu na nemovitý majetek naší organizace.K tomuto účelu byla

pořízena fotodokumentace jednotlivých částí a zařízení kanceláře OO ČSBS Valašské Meziříčí.

6.Výbor souhlasí s koupí knihy „Zapadlo slunce nad Breslau naposledy“ o zatčení lidí z valašska.

7.Byl schválena žádost a příspěvek na lázeňskou péči.

 
Z výborové schůze OO ČSBS V.M. 
v pondělí 30.dubna 2018

1.Byla podána informace z pietní vzpomínky pamětní

akce „Posel naděje“,která se konala28.dubna v Lidicích.

Současně byla projednána s pořadateli vysazení „Lidické hrušně“

ve Valašském Meziříčí.Místo umístění bude projednáno

s vedením města V.M.

2. Byla dikutována možnost v září 2018 odhalení pamětní desky,

na Schlattauerově ulici ve V.M.,lidem,kteří byli vyhnáni

v době války z pohraničí a žili na této ulici.

3.Pietního aktu k osvobození města spolu s vedením města

se zúčastníme 5.května v 10.00 hod. u Staré radnice.

4.Byl projednán a schválen program oslav Dne vítězství

8.května 2018 na nádvoří zámku Žerotínů.Začátek je

9.30.hod.Oslava bude následně pokračovat na Helštýně.

5.Byl schválen program a termín slavnostní schůze naší organizace,

která bude v kavárně zámku Žerotínů 9.května 2018 od 9.30hod.

 

Z výborové schůze OO ČSBS V.M. 

ve středu 4.dubna 2018
 1.Schváleny zájezdy do Prahy na výstavu Doteky státnosti,Labyrint českých 
   dějin a do Ploštiny dne 19.4.2018, kde položíme věnec k památníku.
  2.Projednán a schválen program oslav Dne vítězství 8.5.2018 ve V.M.
  3.Projednán a schválen program slavnostní schůze,která se bude konat
     9. května 2018 v kavárně zámku Žerotínů V.M.
 4.Byla podána informace o prodeji a distribuci knihy „Oběti druhé světové války 
    z řad občanů správního okresu Valašské Meziříčí“.
 5.Výbor souhlasí s prodloužení smlouvy na webové stránky na dva roky za 1.190 Kč.
 6.Výsadba štěpu Lidické hrušky  v areálu ZŠ a MŠ bude na podzim r.2018
 7.Výbor souhlasí se dvěma přednáškami Ozvěny lidické noci Stanislava Motla, historika, 
    novináře a spisovatele,  dne 13.6.2018 v aule gymnázia F.Palackého V.M.,
    včetně předpokládaných nákladů.
 8.Výbor souhlasí se zájezdem na Terezínskou tryznu 20.5.2018.Náklady
    hradí Památník Terezín.
 9.Naše organizace se podílí na pořádání Mezinárodní konference k 100.výročí vzniku 
    společného státu 17.5. 2018 „Valašsko, Masaryk a vznik Československa“ v 
    M-klubu v zámku Žerotínů. 
10.Výbor velmi kladně hodnotí organizátory naší vzpomínkové akce na TGM 
    v aule gymnázia  F.Palackého V.M.,která se konala 7.března 2018.
 
 
Z výborové schůze OO ČSBS V.M. 
v pondělí 5.března 2018 
1.Piektní akt ke 168.výročí narození T.G.M. organizuje naše organizace
   v aule gymnázia F.Palackého 7.3.2018 v 15.30 hod.Přednášku s filmem 
   připraví a přednese br.Horák.Následně  položíme věnec u pomníku T.G.M. v Botanice
 2.Oslavu ke Dni vítězství 8.května u pamětní desky umučených členů odbojové
   Clay na nádvoří zámku Žerotínů zajistí naši členové s účastí vojáků brigády při
  koordinaci se Sokolem.
3.V průběhu března a dubna proběhnou jednání se ZŠ ve V.M. kde bude nabídka
   přednášek k tématu I.světové války,vzniku ČSR i poslanecké činnosti
   T.G.Masaryka na Valašsku.
4.Slavnostní schůze OO ČSBS bude 9.května 2018 v 9.30 hod. v zámku Žerotínů.
   Program:
   -zahájení hymnou
   -slavnostní projev k výročí 8.května
   -promítnutí videa z období 2.světové války
   -organizační záležitosti
5.Členové výboru se seznámili s obsahem zprávy o dějepisné soutěži
   Gymnázia Cheb (které se úspěšně účastní studenti F.Palackého V.M.),
   kde je sponzorem i naše organizace.
6.Ke 100.výročí vzniku Československa a 111.výročí zvolení T.G.M.poslancem
   bude uspořádána za naší spoluúčasti mezinárodní konference
   dne 17.5.2018 v 9.00 hod. v M-klubu V.M.
7.Na náměstí V.M. dne 23.5.2018 v 11.00 hod.uskuteční slavnostní shromáždění
   ke 111.výročí zvolení T.G.M. poslancem říšského sněmu za Valašské obce.
8.Organizační  záležitosti: 
  -byla podána informace o přípravě zájezdů k památníkům a do divadel.
  -schválen příspěvek na Dějepisnou soutěž v Chebu
  -schváleny výdaje související s prezentací knihy "Oběti II.svět.války 
   správního okresu Valašské Meziříčí".
 
   
  
 
Z výroční členské schůze OO ČSBS V.M. 
ve středu 24.ledna 2018 
 
1. Členská schůze schválila:
1.1. Program schůze a návrhovou komisi
1.2. Zprávu o činnosti OO ČSBS V.M. a plnění usnesení členských schůzí za r.2017
1.3. Zprávy o hospodaření za r.2017 a účetní uzávěrku za r.2017
1.4. Zprávy o kulturní činnosti za r.2017
1.5. Zprávu revizní komise za r.2017
1.6. Plán činnosti naší organizace na r.2018
1.7. Vydání knihy "Oběti II.světové války  z řad občanů správního okresu 
       Valašské Meziříčí " nákladem naší Oblastní organizací ČSBS
1.8. Přijetí 16 nových členů,kteří doplnili stav členů naší obl.organizace na 101
1.9. Nákup multifunkční kopírky a audio aparatury pro potřeby organizování 
       členských schůzí,pietních a vzpomínkových akcí
 
 
 
 
Ze schůze výboru OO ČSBS V.M. 
v pondělí 15.ledna 2018 
 
 
1. Byla provedena kontrola úkolů z poslední schůze.
2. Projednána prezentace knihy "Oběti druhé světové války,z řad občanů
    správního okresu Valašské Meziříčí", kterou vydává naše Oblastní organizace.
3. Byl projednán návrh pietních akcí našeho spolku v roce 100.výročí 
    vzniku Československa,které by se měly konat ve Valašském Meziříčí.
4. Zástupce naší Oblastní organizace se zúčastní výstavy Lidické sbírky hrušní,
    která se bude konat 17. ledna 2018 v Příbrami.
5. Byl dohodnut program výroční členské schůze našeho spolku,která se bude konat 
    ve středu 24.ledna 2018(viz aktuality).
6. Byl diskutován návrh změnit organizaci oslav výročí T.G.M. v Botanice ve V.M. 
    a to tak,že by byly položeny květiny a věnce u památníku a pak v sále klubu
    seniorů V.M. by se uskutečnila přednáška.Zváni by byli žáci škol V.M.
 
v pátek 19. ledna bude vernisáž
 
 
Ze schůze výboru OO ČSBS V.M. 
v pondělí 4.prosince 2017 
 
1. Byla provedena kontrola úkolů z poslední schůze.
2. Předseda Martinek Alois přivítal na setkání vedoucí skupin
    a zároveň jim poděkoval za jejich práci.Kladně zhodnotil účast 
    členů ČSBS na pietních akcích, na jejichž zajištění se vedoucí 
    skupin významně podílí svou aktivitou.Současně si všichni 
    zúčastnění prohlédli video natočené regionální televizí z oslav 
    Dne veteránů ve Valašském Meziříčí. Následně přítomné seznámil
    o možnostech pořádání výstav v r.2018 pomocí bannerů regionálně
    zaměřené od vzniku republiky až po II.světovou válku.
    Na výběru výstav v Galerii muzejního centra z nabídky 
    Čs. Obce legionářskése podílí naše organizace,JKZ a město V.M. 
3. Vedoucím skupin byli předány předány jmenné seznamy členů 
    jako podklad pro výběr členských příspěvků na rok 2018.Současně
    byli předány nové legitimace s přáním k Vánocům pro jednotlivé 
    členy. 
4. Byla podána informace o celkovém počtu členů naší organizace.
    Nových členů máme 13, vystoupili 4 a zemřeli 4 členové, takže
    k dnešnímu datu máme celkem 98 členů. Již řadu let tak má 
    stále naše organizace členskou základnu kolem 100 členů.
5. Byla podána informace o plánovaných zájezdech do Muzea 
    internačního tábora ve Svatobořicích, záměru navštívit polské
    město Wroclaw,kde byli popraveni fašisty naši meziříčtí 
    spoluobčané. 
    Rovněž byla podána informace o plánovaných pietních akcí 
    a výstav, s daty a místy konání na rok 2018.
6. Zástupce naší organizace v ÚV ČSBS seznámil s informacemi 
    zposledního zasedání ÚV ČSBS v Praze. Hlavně je z ÚV kladen
    důraz na práci s mládeží – v tom má naše organizace jako jedna 
    z mála,dobré zkušenosti – několikaletá spolupráce s Gymnáziem
    Palackého Valašské Meziříčí a ZŠ Vyhlídka ve V.M. a také podpora 
    Gymnázia v Chebu.
    Dosavadní čtrnáctideník Národní osvobození bude od nového
    roku vycházet jen jako měsíčník.
    Na schůzi ÚV předal v Praze předseda ČSBS Kyjov vyznamenání 
    udělené u příležitosti otevření Památníku Svatobořice 
    předsedovi naší organizace za angažovanou podporu při tvorbě 
    tohoto památníku.
 
 
 
 
 
 

Z výborové schůze OO ČSBS V.M.

v pondělí 5.března 2018

1.Pietní akt ke 168.výročí narození T.G.Masaryka

organizuje naše organizace v aule gymnázia

F.Palackého 7.3.2018 od 15.30 hod.Přednášku

s filmem přčipraví a přednese br.Horák.Následně

položíme společně se zástupci města věnce u

památníku T.G.M. v Botanice.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode