Schůze :

 

SCHŮZE VÝBORU 10.října 2019
 
1.Kontrola usnesení z předcházejících schůzí výboru.
2.Byla zhodnocena naše účast na pietních akcích
   spojených se se Slovenským národním povstáním.
  Při pietním aktu na na Makově (75 let SNP) obdržela 
  naše Oblastní organizace Pamätný list od Slovenského
  zväzu protifašistických bojovníkov (viz aktuality)
3.Předseda informoval při návštěvě ZŠ V.M.ředitele 
  těchto škol o naší činnosti s cílem možné spolupráce 
  při pietních aktech a oslavách pořádaných naší 
  oblastní organizací.
4.Byla schválena organizace oslav 28.října a 
   a 17.listopadu.
5.Členové naší Historicko-dokumentační komise
   zpracovali materiál k 17.listopadu,který bude
   vydán jako příloha Zpravodaje města.
 
 
 

SCHŮZE VÝBORU 19.srpna 2019

 

1. Kontrola usnesení z členské schůze a schůze výboru.

2. Na základě několika pozvánek,k pietnímu aktu oslav

Slovenského národního povstání,bylo rozhodnuto

o účasti naší delegace na všech místech na Slovensku.

3. Rovněž bylo rozhodnuto o účasti na Slavnostním

setkání k 75.výročí přechodu Partyzánského oddílu

Jana Žižky ze Slovenska na Moravu.

4. Byl schválen plán akcí do konce r.2019 a příprava

plánu akcí v r.2020.

5. Byly schváleny kulturní akce do konce r.2019.

6. Předseda Oblastní organizace navštívil ZŠ a SŠ ve

Valašském Meziříčí a nabídl jim spolupráci při akcích

naší organizace a možnost využití archivu organizace

k výuce dějepisu.

7. Dne 18.12.2019 se uskuteční rozšířený výbor za účasti

vedoucích skupin a angažovaných hostů.

8. Výroční členská schůze se uskuteční dne 15.1.2020

v 9.30 hodinv kavárně zámku Žerotínů.

9. Byla podána informace o instalaci výstavy

Lidice-Valašsko.Výstava bude probíhat počátkem

r.2020 v prostorách zámku Žerotínů.

 

 

Výroční členská schůze 16.1.2019

 
Schůze byla zahájena za přítomnosti 55 členů (nadpoloviční účast).
Následně byla zvolena mandátová komise pro volbu nového výboru a návrhová
komise pro usnesení z členské schůze.
Byla přednesena zpráva za r.2018 o činnosti Oblastní organizace a o hospodaření.
Dále byla zhodnocena kulturní činnost a přednesena zpráva revizní komise.
Uctili jsme památku členů,kteří zemřeli v r.2018.
Informaci o jednání ÚV ČSBS v r.2018 přednesl náš zástupce v ÚV ČSBS.
Proběhly volby členů nového výboru Oblastní Organizace ČSBS Valašské Meziříčí.
Byl nastíněn program činnosti Oblastní organizace na r.2019 a po konzultaci 
s dalšími organizacemi ve V.M. bude upřesňován.
V diskuzi byla kritizována práce Výkonného výboru ÚV ČSBS za politickou činnost,
(která není smyslem naší organizace),za špatnou komunikaci se členy (neodpovídání
na připomínky a dopisy členů) a za špatný obraz ČSBS na veřejnosti.
Byl na schůzi proto vyzván předseda ÚV ČSBS k odstoupení.
Jako hosté se zúčastnil zástupce Slovenského svazu protifašistických bojovníků,
zástupci města Valašského Meziříčí a zástupci ÚV ČSBS (i bratr Vodička).
Usnesení z této výroční schůze bylo schváleno všemi přítomnými členy.
 
 
 
 
SCHŮZE VÝBORU 4.3.2019
 

1. Velmi dobře byla zhodnocena slavnostní schůze z ledna 2019 a také

pietní akce Holocaust ve V.M. a na Slovensku v Cetune,kterých se

účastnili naši členové.

2. Předseda naší organizace detailně referoval o průběhu zasedání

UV ČSBS, které se konalo 26.2.2019.Bylo chaotické,špatně připravené,

vyznačující se snahou vedení neřešit špatný obraz ČSBS ve veřejnosti

a hospodaření a v nespokojenosti s rozhodováním i postupem

vedení UV.

3. Byla přijata opatření k zajištění pietního aktu 169.výročí

narození T.G.M. a k výročí obsazení Československa fašistickým

Německem 15.3.2019

4. Diskuse vyústila v usnesení sepsání výzvy našich členů k odstoupení

předsednictva UV ČSBS (také na základě usnesení slavnostní členské

schůze z října 2018)

 

Jednání výboru se konalo v rozšířené účasti vedoucích úseků a členů

Historické a dokumentační komise naší oblastní organizace.

(VIZ AKTUALITY)

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode